Inici / Notícies sobre música festera / Convocat el 2n Concurs de Composició de Pasdobles 'Fernando Tormo Ibáñez'

Convocat el 2n Concurs de Composició de Pasdobles 'Fernando Tormo Ibáñez'

La Unió Musical d'Albaida "L'Aranya" ha convocat el  II CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES FERNANDO TORMO IBÁÑEZ.

OBJECTIUS DEL CONCURS:

Amb aquest concurs pretenem fomentar i enriquir el patrimoni musical i cultural de les bandes de música i també difondre l’estil musical i la figura de l’il•lustre compositor albaidí Fernando Tormo, director de la banda d’aquesta societat entre 1951 i 1953.

Els pasdobles de Tormo, d’estil solemne i elegant , han sigut escollits per bandes de música de renom per a ser interpretats en els seus compromisos més importants. Amb el concurs també volem estimular la creativitat dels compositors actuals en aquest estil musical.

BASES

Primera:
Hi podran participar compositors de qualsevol nacionalitat, sense límit d’edat.

Segona:
Les composicions han de ser originals, entés que si la partitura d’alguna d’aquestes ha sigut interpretada, editada o bé premiada en un altre concurs, la participació en aquest quedaria anul·lada i sense efecte.

Tercera:
Els concursants han de presentar la partitura completa (per quadruplicat) i les particel•les corresponents a la instrumentació que s’indica al final d’aquestes bases. Les obres podran presentar-se manuscrites, impreses o amb tractament informàtic.

En cas de resultar premiades, i per a la posterior edició, serà obligatori presentar-les amb el programa informàtic musical FINALE/SIBELIUS o bé que l’autor es faça càrrec de les despeses derivades del canvi de manuscrit a informàtic.

Quarta:
Les obres presentades a concurs hauran de classificar-se dins de la modalitat de PASDOBLE dianer o amb caràcter marcial adequat per a desfilades de bandes, a l’estil de D. Fernando Tormo.

Cinquena:
Les obres seran enviades a la seu de la Societat Unió Musical d’Albaida ‘L’Aranya’
C/ Castelló de Rugat, núm. 2 baix
46860 Albaida (València)
S’ha d’indicar:
II CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES FERNANDO TORMO IBÁÑEZ,
amb el sobre tancat i el remitent en l’anonimat.

Les partitures no han d’estar signades ni tampoc mostrar inscripcions o senyals que puguen descobrir el nom de l’autor; es presentaran només amb un lema i títol. Dins del sobre en què s’envien les obres s’inclourà, a més de la partitura, un segon sobre, també tancat, on en un dels extrems figure el lema i el títol de la composició.

A l’interior del segon sobre constaran el nom i cognoms de l’autor, telèfons de contacte, adreça i la declaració formal signada que acredite que l’obra presentada és pròpia i inèdita, que no ha sigut editada ni tampoc estrenada, l’acceptació de totes i cada una de les condicions establertes en les bases del concurs, fotocòpia del DNI i una breu biografia. Aquest sobre s’obrirà únicament en el cas que acompanye alguna de les obres premiades.

El termini de presentació de les obres finalitzarà el 31 de juliol de 2015 a les 14.00 hores. Per a les obres enviades per correu o agència de transport es farà constar la data d’entrega a l’oficina d’origen, i es consideraran incloses aquelles que hagen sigut segellades amb data igual o anterior al dia de finalització del termini de presentació, sempre sense fer al•lusió al remitent.

Sisena:
El jurat estarà format entre tres i cinc persones del món de la música, de reconegut prestigi i de solvència professional, entre les quals es trobarà el director de la Unió Musical d’Albaida. Actuarà com a secretari/a del jurat un membre designat per la Junta Directiva de la Unió Musical d’Albaida “l’Aranya” sense tenir opció a vot.

El jurat podrà adoptar les resolucions oportunes sobre qualsevol incidència o dubte que puga sorgir en el desenvolupament del present concurs, i també en la interpretació del contingut de les bases. La seua decisió serà inapel•lable.

En el supòsit que les obres presentades no tinguen el nivell exigible, i a judici del jurat, el premi podrà quedar desert. La deliberació del jurat serà ratificada per la Junta de la Unió Musical d’Albaida.

Setena:
El jurat seleccionarà entre les peces presentades 4 obres finalistes, que seran interpretades per la Unió Musical d’Albaida en l’acte de lliurament del premi que tindrà lloc el dia 3 d’octubre de 2015. L’hora i el lloc seran oportunament publicitats. 
.

Durant aquest acte, entre les 4 obres finalistes, s’escolliran i s’atorgaran els següents premis:

- PRIMER premi de 1.500 euros. A més, el jurat podrà concedir totes les mencions d’honor que considere oportunes sense estar aquestes remunerades econòmicament.

- ACCÈSSIT de 500 euros atorgat per votació del públic assistent al lliurament del premi.

La composició guardonada amb el PRIMER premi serà interpretada per la banda de música de la Societat Unió Musical d’Albaida “L’Aranya” en l’acte més important per a aquesta societat: la baixada de la bandera del dia 7 d’octubre, festivitat de la patrona d’Albaida.

Vuitena:
OMNES BANDS editarà les dos peces guardonades i se’n reservarà l’exclusivitat d’edició.

Novena:
Les obres guardonades passaran a formar part del patrimoni de l’arxiu de la Societat Unió Musical d’Albaida. Sempre que s’incloguen en els programes de concerts, edicions impreses, mitjans sonors i individuals, emissions radiofòniques i televisives serà obligatori mencionar les composicions premiades amb aquest enunciat:

Obra guanyadora del II CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES FERNANDO TORMO IBÁÑEZ 2015 concovat per la Unió Musical d’Albaida “l’Aranya”

Obra guanyadora de l’ACCÈSSIT DEL PÚBLIC del II CONCURS DE COMPOSICIÓ PASDOBLES FERNANDO TORMO IBÁÑEZ 2015 concovat per la Unió Musical d’Albaida “l’Aranya”

Desena:
En el termini de dos mesos a partir del veredicte del jurat les composicions no premiades, i sempre a requeriment de l’autor, podran ser retirades de l’arxiu de la Societat o bé sol•licitar la seua devolució amb els costs d’enviament a càrrec del sol•licitant. Quan acabe l’esmentat termini, les composicions no retirades seran destruïdes.

El fet de participar en el concurs implica el coneixement i l’acceptació de les presents bases per part de tots els concursants, per això no podran impugnar-les una vegada formalitzada la presentació.

Aquestes bases queden dipositades sota supervisió del secretari de la Societat Unió Musical d’Albaida.

Els òrgans competents en cada cas quedaran admesos per a resoldre els dubtes i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, amb tot allò que s’ha previst en aquestes bases.

Instrumentació esmentada en la base tercera:
Flautí
Flauta 1a i [2a]*
Oboès 1r i [2n]*
Fagot 1r i [2n]*
Clarinet requint (Mib)
Clarinets (Sib) [Pral]*, 1r, 2n i 3r
Clarinet baix
Saxòfon soprano (Sib)*
Saxòfons alts (Mib) 1r i 2n 
Saxòfons tenors (Sib) 1r i [2n]* 
Saxòfon baríton (Mib)
Trompes (Fa) 1a, 2a, [3a i 4a]* 
Trompetes (Sib) 1a, 2a i [3a]*
Trombons 1r, 2n i 3r 
Trombó baix*
Fiscorn (Sib) 1r i [2n]*
Bombardins 1r i [2n]*
Tubes
La percussió que estime oportuna l'autor, màxim 6 executants.

*Opcionals

Per a qualsevol dubte o informació:
Cesar Roig Espí
Correu electrònic: cesar_roig@hotmail.com
Telèfon: 655 234 541